Klachtenregeling

ABGL streeft naar voortdurende verbetering van de dienstverlening. Maar soms gaat er toch iets mis en ben je ontevreden, om welke reden dan ook. We leren hier graag van en hopen dat je die onvrede kenbaar maakt. Op de eerste plaats aan je contactpersoon bij ABGL. Hij/zij zal in overleg met jou zoeken naar een oplossing om de onvrede weg te nemen.

Mondelinge afhandeling klacht

Als je toch ontevreden blijft kun je telefonisch of per mail, contact opnemen met de directeur van ABGL. De directeur zal zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 5 werkdagen) contact met u opnemen om een oplossing te vinden voor de onvrede.

Schriftelijke procedure

Je kunt ook besluiten om een formele schriftelijke klacht in te dienen over de uitvoering van een opdracht en/of de toepassing van de Algemene Voorwaarden. Voor de behandeling van een formele klacht bestaat onderstaande procedure:

1. De klacht wordt schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend bij de directeur van ABGL. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
2. De directeur stuurt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht: Een schriftelijke bevestiging van ontvangst aan de klager. Indien de directeur van oordeel is dat de klacht onvolledig of onduidelijk is, deelt hij dit tegelijkertijd mee en stelt de klager in de gelegenheid om binnen drie weken de klacht schriftelijk aan te vullen/te verduidelijken. Een afschrift van de klacht aan de betrokken medewerker van ABGL.
3. De directeur kan beslissen dat de klacht niet ontvankelijk is: Indien de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan twee maanden voorafgaande aan de datum van de klacht afspeelden, c.q. aan het licht kwamen. Indien op herhaalde verzoeken om aanvulling, verduidelijking niet wordt gereageerd. Indien de klacht is ingediend door een ander dan de opdrachtgever.
Een beslissing tot niet ontvankelijkheid wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.
4. Er vindt geen beslissing op een in behandeling genomen klacht plaats, alvorens de klager en de betrokken medewerker van ABGL te hebben gehoord.
5. Van het horen van de klager en de betrokken medewerker van ABGL wordt een kort verslag gemaakt en aan alle partijen toegezonden.
6. De directeur neemt binnen 10 werkdagen na het mondeling horen van partijen een beslissing. De beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de klager. Een beslissing kan (eventueel in combinatie met elkaar) inhouden:

    • Geheel of gedeeltelijke toewijzing van de klacht.
    • Een voorstel om tegemoet te komen aan de onvrede.
    • Afwijzing van de klacht.

7. Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor ABGL. Deze onafhankelijke derde partij betreft:

Notaris Smeets & Weijmer Notarissen en Mediators
Naam: Mr. J.E.M. (Emile) Smeets
Postadres: Postbus 222, 5050 AE Goirle
Bezoekadres: Tilburgseweg 126, Goirle
Telefoon: 013-530 84 44
Fax: 013-534 58 49
E-mail: weijmer@smeetsenweijmer.nl

In onderling overleg kan hier van worden afgeweken en kan eventueel een andere onafhankelijke derde worden aangewezen.
Het oordeel van de genoemde onafhankelijke derde is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.
8. Je klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Alle informatie, zoals bedrijfsgevoelige informatie, bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategie├źn, door klanten verstrekt zullen vertrouwelijk worden behandeld door de medewerkers van ABGL.

Contactgegevens ABGL

ABGL is gevestigd in Tilburg en Zwolle:

Vestiging ABGL Tilburg
Charles Stulemeijerweg 17
5026 RS Tilburg

Vestiging Zwolle
Regus Zwolle Trade Centre
Grote Voort 293
8041 BL Zwolle

T: 013 463 4069
E: info@abgl.nl