Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor de opdrachten die ABGL aangaat. Deze voorwaarden richten zich zowel op ABGL als op haar opdrachtgevers. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 26 april 2018.

Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ABGL

 1. Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten als gesloten met ABGL, gevestigd te Tilburg, zijn de Algemene Voorwaarden ABGL van toepassing, waarvan deze bepaling en de hierna volgende bepalingen deel uit maken, tenzij uit de tekst van de betreffende bepaling(en) blijkt dat deze op de concrete offerte, opdracht en/of overeenkomst niet van toepassing is (zijn).
 2. Een ieder die door ABGL in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, kan een beroep op deze Algemene Voorwaarden doen.

 

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. ABGL: de rechtspersonen ABGL B.V. (KvK-nummer 60144807) en ABGL Interim B.V. (KvK-nummer 65297245), beide gevestigd te Tilburg. De rechtspersonen worden hierna gezamenlijk en elk afzonderlijk ‘ABGL’ genoemd.
 2. Opdrachtgever: iedere wederpartij waarmee ABGL een overeenkomst aangaat. Ook de partij waarmee ABGL besprekingen en/of onderhandelingen voert voorafgaand aan een te sluiten overeenkomst, wordt in dit kader als opdrachtgever aangemerkt.
 3. Werknemer: de persoon in dienst van ABGL.
 4. Werknemer van opdrachtgever: de persoon in dienst van de opdrachtgever.
 5. ZZP-er: de Zelfstandige Zonder Personeel die ABGL inhuurt om bij een opdrachtgever een opdracht uit te voeren.
 6. Werving en selectie: het in opdracht van opdrachtgever zoeken en selecteren van een geschikte kandidaat.
 7. Assessments: een onderzoek dat bij sollicitanten of andere kandidaten wordt afgenomen waarbij bepaald wordt of de sollicitant/kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie dan wel voor een bepaald carrièretraject.
 8. (Online) tests: tests, die (digitaal) worden afgenomen, op het terrein van loopbaanbegeleiding, werving en selectie, assessments en beroepskeuze.
 9. Interimovereenkomst: de overeenkomst op basis waarvan ABGL een werknemer of ZZP’er ter beschikking stelt om op projectbasis werkzaamheden te verrichten bij en/of ten behoeve van de opdrachtgever.
 10. Loopbaanadvies/job search: het namens opdrachtgever begeleiden van een werknemer met als doel het vinden van een passende werkkring.
 11. Training: het door ABGL in opdracht van opdrachtgever verzorgen van training. De training ligt vooral op het gebied van bekwaamheids- en kennisbevordering en/of competentieontwikkeling van werknemers van opdrachtgever.
 12. Payrollovereenkomst: de overeenkomst op grond waarvan ABGL het juridisch werkgeverschap voor haar rekening neemt en werknemers ter beschikking stelt aan de opdrachtgever. Hierbij is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de begeleiding van de werknemers.
 13. Overnameovereenkomst: de overeenkomst op basis waarvan ABGL een werknemer van opdrachtgever overneemt en in haar dienst neemt. Het doel van de overnameovereenkomst is het vinden van een permanente werkkring voor de overgenomen werknemer.
 14. Outplacement, jobsearch en loopbaanbegeleiding: traject van begeleiding van een werknemer met als doel het vinden van een nieuwe werkkring of het opstarten van een activiteit als zelfstandige, waarbij de werknemer buiten de organisatie van zijn huidige werkgever aan de slag gaat. 

 

Artikel 3 Depot, inzage, uitreiking en afwijkende detacheringsvoorwaarden

 1. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en liggen aldaar ter inzage voor belanghebbenden. Eveneens zal door ABGL op verzoek van belanghebbende terstond en kosteloos een exemplaar van de voorwaarden worden toegezonden.
 2. Aan de opdrachtgever zal bij de aanvang van het overleg aangaande een mogelijke opdracht een exemplaar worden overhandigd van deze Algemene Voorwaarden.
  1. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen, hieronder begrepen de (algemene) voorwaarden of andere condities die de opdrachtgever hanteert, kan de opdrachtgever zich slechts beroepen indien deze bedingen door ABGL uitdrukkelijk en schriftelijk met de opdrachtgever zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkende bedingen zullen slechts betrekking hebben op de betrokken (bijzondere) overeenkomst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 Totstandkoming, omvang en inhoud van de overeenkomst

 1. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend voor ABGL en de opdrachtgever. De offertes gelden, tenzij het tegendeel wordt gemeld, gedurende 30 dagen na hun dagtekening. Doordat de opdrachtgever de offerte van ABGL mondeling of schriftelijk, dan wel stilzwijgend accepteert komt de overeenkomst tot stand. Van het stilzwijgend accepteren is bijvoorbeeld sprake bij het accepteren van de door ABGL verrichte prestatie.
 2. De omvang en inhoud van de werkzaamheden onder een overeenkomst worden bepaald door de offerte, inclusief de wijzigingen die later in overleg worden aangebracht.
 3. De inspanningen die ABGL moet verrichten ter uitvoering van de overeenkomst zijn een inspanningsverplichting.
  1. Indien de opdracht die de opdrachtgever aan ABGL geeft exclusief is, wordt deze exclusiviteit expliciet en schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen.

 

Artikel 5 Aanlevering gegevens door opdrachtgever en auteursrecht

 1. Ten behoeve van de opdracht verstrekt de opdrachtgever alle bescheiden en gegevens die ABGL nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de opdracht. De bescheiden en gegevens worden tijdig en in de door ABGL gewenste vorm ter beschikking gesteld. Laat de opdrachtgever dit na, dan is ABGL gerechtigd de opdracht op te schorten. Daarnaast verstrekt opdrachtgever alle redelijke medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst, met inachtneming van de door ABGL in redelijkheid te geven aanwijzingen.
 2. De door opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden en gegevens zijn juist, volledig en betrouwbaar. Opdrachtgever staat hier voor in. ABGL is dan ook niet verplicht de door opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren, ook niet indien zij van – al dan niet deskundige – derden afkomstig zijn. ABGL dient de ontvangen bescheiden en gegevens wel te controleren indien zij bij een normale oplettendheid de juistheid van de gegevens had behoren te betwijfelen.
 1. Het auteursrecht op door ABGL in het kader van de opdracht geproduceerde stukken, waaronder analyses, documentatie, spreadsheets, rapporten, verklaringen en adviezen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berust uitsluitend bij ABGL. Indien de opdrachtgever deze stukken om welke reden dan ook aan een derde ter beschikking wil stellen, is daarvoor schriftelijke toestemming van ABGL vereist. ABGL kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

 

Artikel 5a Privacy

 1. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en ABGL zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de AVG en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van ABGL die ABGL op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door ABGL aan hem verstrekte gegevens.
 2. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan ABGL alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
 3. De opdrachtgever vrijwaart ABGL tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens ABGL in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door ABGL gemaakte kosten.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. ABGL verplicht zich om bij het uitvoeren van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Zij houdt hierbij rekening met wettelijke voorschriften en, indien van toepassing, gedrags- en beroepsregels van de betreffende beroepsgroep en branche.
 2. Indien partijen een termijn afspreken waarbinnen ABGL haar werkzaamheden moet afronden, dan is die termijn indicatief en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. Rondt ABGL haar werkzaamheden niet tijdig af of is er sprake van het anderszins tekortschieten door ABGL, dan dient de opdrachtgever ABGL schriftelijk in gebreke te stellen. Vervolgens zullen partijen in overleg treden en een redelijke termijn bepalen, waarbinnen de opdracht alsnog moet worden nagekomen.
 3. ABGL bepaalt – tenzij anders wordt overeengekomen – de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de werkzaamheden door iedere, daartoe bekwame, persoon die voor ABGL werkzaam is, wordt uitgevoerd.
 4. ABGL kan bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen dan wel de opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan of laten verrichten door derden. Indien ABGL een derde inschakelt, doet zij dat namens en voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 7 Tarieven

 1. Alle door ABGL opgegeven tarieven zijn in Euro en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.
 2. ABGL is slechts gebonden aan de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven.
 3. Tenzij anders is overeengekomen is ABGL gerechtigd het tarief te verhogen tot het moment van aanvang van de uitvoering van de opdracht, maar slechts als de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondervinden. De verhoging van het tarief blijft beperkt tot de verhoging van de kostprijsbepalende factoren.
 4. Indien door de opdrachtgever verzochte wijzigingen en aanvullingen kosten met zich meebrengen, mag ABGL deze extra kosten zonder meer aan de opdrachtgever doorberekenen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien de opdrachtgever een eenmaal gegeven opdracht intrekt, is hij het overeengekomen tarief volledig verschuldigd, vermeerderd met de op het moment van de intrekking werkelijk gemaakte kosten. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ongeacht de grond van de intrekking en in die situaties dat er geen sprake is van een tekortkoming van ABGL.

 

Artikel 8 Betaling, kosten, recht van opschorting en retentierecht

 1. Betaling geschiedt, zonder aftrek, korting of verrekening, binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur. Betaling geschiedt door overmaking van het gefactureerde bedrag op een door ABGL aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Deze rente wordt berekend vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag waarop de betaling is ontvangen. Gedurende de periode dat opdrachtgever in verzuim is, is ABGL gerechtigd de opdracht op te schorten.
 3. Is de opdrachtgever in verzuim, dan worden vanaf dat moment tevens alle overige vorderingen, die ABGL op hem heeft, onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is ook over die vorderingen de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd en wel vanaf de dag van de opeisbaarheid.
 4. Is er bij een opdracht sprake van meerdere opdrachtgevers dan is elk van die opdrachtgevers hoofdelijk jegens ABGL tot betaling gehouden.
 5. ABGL maakt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten, zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door ABGL, wordt voldaan. Indien ABGL conservatoire maatregelen neemt, is voor wat betreft deze kosten geen ingebrekestelling of opeisbaarheid van de vordering noodzakelijk. Wordt de vordering betwist of is tarief op basis van het Besluit niet toereikend/toepasselijk, dan worden de kosten berekend aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat normaal gesproken door de raadsman van ABGL voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht. Dit tarief wordt vermeerderd met de door die raadsman aan derde(n) te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met als minimum het door de rechter buiten overeenkomsten te begroten bedrag. Indien de opdrachtgever gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld worden de in dit lid bedoelde kosten naar evenredigheid verminderd, tenzij de rechter in verband met een geringe fout van ABGL zou oordelen dat de opdrachtgever niettemin de volledige kosten verschuldigd is.
 6. Indien en zolang de opdrachtgever in verzuim is om aan ABGL te betalen, is ABGL gerechtigd alle stukken die op de (uitvoering van) de opdracht betrekking hebben, waaronder begrepen de stukken die van de opdrachtgever afkomstig zijn, onder zich te houden totdat volledige betaling plaatsvindt.
 7. ABGL behoudt zich het recht voor om periodiek facturen te zenden. ABGL kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen, ook indien dit niet in de opdrachtbevestiging of overeenkomst is opgenomen.
 8. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 9 Overmacht

 1. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien deze daartoe is verhinderd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt hier begrepen, doch niet uitputtend: oorlog, revolutie, oproer, overstroming en iedere andere van buiten komende oorzaak, welke de desbetreffende partij niet heeft kunnen voorzien en/of voorkomen. Het voorgaande kan ook betrekking hebben op een door ABGL voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde.
 2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat de partij die door de overmacht getroffen wordt tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.
 3. Indien de partij die door de overmacht getroffen wordt ten gevolge van de overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert om na te komen, kan de andere partij de overeenkomst geheel of met betrekking tot het desbetreffende gedeelte, al dan niet met onmiddellijke ingang, opzeggen, zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. Opzegging van de overeenkomst als geheel is mogelijk indien het doel van de overeenkomst als gevolg van het door overmacht getroffen deel daarvan niet kan worden bereikt.

Artikel 10 Duur van de overeenkomst en opzegging/ontbinding

 1. De overeenkomst eindigt door voltooiing daarvan, tenzij partijen iets anders zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen. In dat geval blijft het overeengekomen tarief met kosten volledig verschuldigd, tenzij partijen iets anders zijn overeengekomen.
 3. Partijen zijn in de hierna beschreven gevallen gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 4. de wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt dan wel aan de wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling is of wordt verleend;
 5. de wederpartij het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement is of wordt verklaard;
 6. de onderneming van de wederpartij is of wordt geliquideerd;
 7. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag is of wordt gelegd;
 8. de wederpartij zijn huidige onderneming staakt;
 9. de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht om de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 10. Verplichtingen die naar hun aard zijn bestemd om eveneens na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven eveneens na ontbinding van de overeenkomst voortbestaan. Tot voornoemde verplichtingen behoren onder andere, doch niet uitputtend: geheimhouding, overname van personeel, vrijwaring van schending van auteursrechten, toepasselijk recht, geschillenbeslechting en domiciliekeuze.
 11. In het geval van overeenkomsten ter zake overname van werknemer, loopbaanbegeleiding/job search en outplacement, eindigt de overeenkomst door het verrichten van de overeengekomen dienst gedurende de overeengekomen termijn, respectievelijk indien eerder, in het geval van job search en outplacement, doordat met een derde een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

 

Artikel 11 Klachten

 1. Klachten over geleverde diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen door de opdrachtgever binnen 60 dagen – nadat hij het gebrek in de dienst heeft ontdekt, of redelijkerwijze had moeten ontdekken, dan wel na de factuurdatum indien de klacht een factuur betreft – schriftelijk en gemotiveerd bij ABGL te worden aangemeld.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vervaltermijn

 1. Indien de opdrachtgever ten gevolge van een fout van ABGL, die bij zorgvuldig handelen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 1 van deze voorwaarden zou zijn vermeden, en hij ter zake tijdig heeft geklaagd, wordt ABGL de gelegenheid gegeven om de schade zoveel mogelijk ongedaan te maken of te beperken. Is ABGL niet in staat de schade te herstellen dan heeft de opdrachtgever het recht om een derde in te schakelen met het verzoek om de betreffende werkzaamheden uit te voeren.
 2. ABGL is slechts aansprakelijk – met inbegrip van de kosten van de eventuele inschakeling van een derde als bedoeld in het vorige lid – tot een maximum, dat gelijk is aan drie maal het bedrag van het tarief, dat ter zake de betreffende opdracht tot aan de datum van het ontstaan van de schade, door de opdrachtgever verschuldigd is, dan wel – indien de rechter zou oordelen dat het tarief niet dan wel slechts ten dele verschuldigd is – door hem verschuldigd zou zijn indien de overeenkomst correct zou zijn uitgevoerd. Dit geldt niet indien er aan de zijde van ABGL sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van ABGL ter zake van door derden verrichte prestaties, wordt uitgesloten.
 3. De opdrachtgever vrijwaart ABGL voor en stelt deze schadeloos ter zake van iedere schade-aanspraak van derden, die wordt veroorzaakt doordat hij aan ABGL onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Ook vrijwaart de opdrachtgever ABGL voor vorderingen die derden tegen haar instellen en betrekking hebben op enig tekortschieten door ABGL, en wel voor zover de door die derde gevorderde schade het in lid 2 van dit artikel bedoelde plafond te boven gaat.
 4. Het recht om schadevergoeding te vorderen van ABGL vervalt ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van 1 jaar na de factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op de uitgevoerde overeenkomst, welke aan de schadeclaim ten grondslag ligt.

 

Artikel 13 Geschillenregeling

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht betreffende het Rijk in Europa van toepassing.
 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met ABGL gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van ABGL, behoudens voor zover enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt, onverminderd het recht van ABGL om de opdrachtgever in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.

 

Artikel 14 Vervangingsartikel

Voor zover enig tussen partijen geldend beding – zowel uit deze algemene bepalingen als uit de bijzondere bepalingen – wegens strijd met enig rechtsvoorschrift onwerkzaam zou worden blijven de rechten en verplichtingen tussen partijen overigens onaangetast, met dien verstande dat partijen in dat geval gehouden zijn om zich te gedragen overeenkomstig verbintenissen, die het effect van het onwerkzaam blijkende beding zoveel mogelijk benaderen, zonder op hun beurt met enig rechtsvoorschrift in strijd te zijn

 

Aanvullende bepalingen Interim Management

 

Artikel 15 Offertes en totstandkoming opdracht

 1. Alle door ABGL Interim verstrekte aanbiedingen, offertes, tarieven en condities worden geheel vrijblijvend gedaan en hebben tenzij anders gemeld een geldigheidsduur van 4 weken.
 2. Opdrachten en wijzigingen komen tot stand na schriftelijke bevestiging van zowel opdrachtgever als ABGL Interim, dan wel op het moment dat de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden door de Interim Manager zijn gestart.

 

Artikel 16 Eigen inzicht Interim Manager

 1. De door ABGL Interim bemiddelde Interim Manager, zal zijn of haar werkzaamheden binnen het kader van de opdracht, in samenwerking en in samenspraak met de opdrachtgever of overige betrokken personen in de organisatie van de opdrachtgever, naar eigen inzicht uitvoeren.
 2. De inhoud van de opdracht, duur en de werkzaamheden worden vastgelegd in de offerte, opdrachtbevestiging en in een afzonderlijke overeenkomst die wordt afgesloten met de Interim Manager.

 

Artikel 17 Looptijd, duur en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is slechts mogelijk met in achtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Opdrachtgever zal deze tussentijdse opzegging schriftelijk voorleggen aan ABGL Interim.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever vrijwaart ABGL Interim tegen elke aansprakelijkheid voor materiële, dan wel immateriële schade, letsel en of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen van ABGL Interim dan wel de door ABGL Interim ingezette Interim Manager.
 2. Opdrachtgever vrijwaart ABGL Interim tegen elke aansprakelijkheid van derden, ontstaan door handelingen van de door ABGL Interim ingezette Interim Manager.
 3. Opdrachtgever is gehouden om zodanige aanwijzingen te verstrekken en maatregelen te treffen, naar alle redelijkheid nodig, om te voorkomen dat de ingezette Interim Manager schade lijdt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart ABGL Interim tegen elke aansprakelijkheid van de betrokken Interim Manager in verband met schade die hij of zij lijdt doordat een aan betrokken Interim Manager toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gedaan bij de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden voor de opdrachtgever.
 5. ABGL Interim is jegens opdrachtgever niet aansprakelijkheid voor de verbintenissen die de Interim Manager met opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of derden toestemming is gegeven.
 6. ABGL Interim, de betrokken Interim Manager en de opdrachtgever zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 19 Directe overname/rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder tussenkomst van ABGL Interim de voorgestelde, aangeboden of ingezette Interim Manager in dienstverband of anderszins, direct of indirect in te zetten gedurende 1 jaar na de aanbieding of na afloop van de overeenkomst.
 2. Indien de opdrachtgever voornemens is om een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met een door ABGL Interim ingezette gedetacheerde werknemer (de persoon in dienst van ABGL), brengt ABGL Interim hiervan schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. Opdrachtgever zal in dit verband een opzegtermijn hanteren van ten minste 4 weken.

 

Artikel 20 Facturatie en betaling

 1. ABGL Interim zal opdrachtgever een factuur zenden op basis van een door de opdrachtgever goedgekeurde tijdverantwoording en/of eventuele reiskostenverantwoording.
 2. ABGL Interim factureert opdrachtgever, in beginsel, maandelijks. Ofwel, direct opvolgend aan het moment dat de Interim Manager zijn of haar door opdrachtgever goedgekeurde tijdverantwoording en/of reiskostenverantwoording heeft voorgelegd.
 3. Betaling geschiedt, zonder aftrek van korting of verrekening, binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur.

 

Aanvullende bepalingen werving en selectie

 

Artikel 21 Tarieven

 1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt het tarief ter zake werving en selectie gesteld op een percentage van het maximum van de loonschaal waarin de aan te werven functionaris wordt geplaatst, inclusief 8% vakantiegeld en overige vaste bestanddelen, daaronder begrepen een bonus en een eindejaarsuitkering, op basis van een fulltime dienstverband, exclusief BTW. Dit percentage, als grondslag voor de vergoeding aan ABGL, wordt in de overeenkomst genoemd, en door beide partijen geaccordeerd. Het tarief is, tenzij anders wordt overeengekomen, in haar geheel verschuldigd zodra de arbeidsovereenkomst tot stand komt.
 2. De opdrachtgever is behoudens het tarief steeds aan ABGL verschuldigd alle kosten die ABGL maakt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, waarbij onder andere, doch niet uitsluitend, gedacht kan worden aan de kosten van geplaatste advertenties, inclusief de kosten van ontwerp en opmaak. Opdrachtgever is deze kosten verschuldigd ongeacht het resultaat van de werkzaamheden van ABGL. ABGL zal de kosten hiervoor bij verstrekking van de opdracht in rekening brengen.
 3. De opdrachtgever is het overeengekomen tarief en de gemaakte kosten ter zake werving en selectie ook verschuldigd indien een door ABGL voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na de beëindiging van de overeenkomst tussen ABGL en de opdrachtgever, bij die laatste in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Het in de vorige volzin bepaalde geldt ongeacht het aantal personen waarvoor werd gecontracteerd. Dit geldt ook indien de arbeidsovereenkomst tijdens de looptijd van de overeenkomst, of binnen één jaar nadien, tot stand komt met een kandidaat die door ABGL wordt genoemd vóórdat de overeenkomst van werving en selectie wordt gesloten. Voorts is de opdrachtgever het overeengekomen tarief en de gemaakte kosten verschuldigd, indien hij, in het geval de in artikel 4 lid 4 bedoelde exclusiviteit is overeengekomen, door middel van een ander kantoor dan ABGL de wervingsvraag vervult en een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
 4. De opdrachtgever is niet gerechtigd de gegevens van de voorgestelde kandidaat zonder toestemming van de kandidaat en ABGL aan derden te verstrekken. Mocht een door ABGL voorgestelde kandidaat door tussenkomst van de opdrachtgever bij een derde in dienst treden of met een derde een andere overeenkomst aangaan, dan is de opdrachtgever alsnog het overeengekomen tarief en de gemaakte kosten ter zake werving en selectie verschuldigd.

 

Artikel 22 Einde van de opdracht

In het geval van werving en selectie eindigt de overeenkomst doordat de opdrachtgever met een door ABGL voorgedragen kandidaat een arbeidsovereenkomst sluit, dan wel doordat ABGL aan de opdrachtgever meedeelt dat zij er niet in slaagt om een geschikte kandidaat naar voren te brengen. In het geval de overeenkomst betrekking heeft op meerdere kandidaten eindigt de overeenkomst doordat met alle kandidaten een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, respectievelijk doordat ABGL ten aanzien van een of meer van de resterende vacatures meedeelt dat zij er niet in slaagt een geschikte kandidaat te vinden.

 

Artikel 23 Aansprakelijkheid

ABGL is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een door ABGL, in het kader van een werving- en selectieopdracht, voorgedragen kandidaat, met wie de opdrachtgever al dan niet een arbeidsovereenkomst aangaat.

 Aanvullende bepalingen payrollovereenkomsten

 

Artikel 24 Tarieven

Het tarief dat de opdrachtgever bij payrollovereenkomsten aan ABGL dient te betalen bestaat uit de kosten van de arbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies, enzovoort) en een marge. Het tarief wordt berekend over de uren waarop ABGL op grond van de payrollovereenkomst aanspraak heeft en wordt altijd ten minste berekend over de door de werknemer werkelijk gewerkte uren. Het tarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die ABGL aan de werknemer verschuldigd is. Over het tarief, de toeslagen en kostenvergoedingen brengt ABGL BTW in rekening.

 

Artikel 25 Einde van de opdracht

In het geval van payrollovereenkomsten eindigt de overeenkomst door het verrichten van de overeengekomen dienst gedurende de overeengekomen termijn.

 

Artikel 26 Aansprakelijkheid

 1. In het geval van een payrollovereenkomst is de opdrachtgever (inlener) aansprakelijk voor alle in artikel 6:170 BW bedoelde schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van de ter beschikking gestelde werknemer tijdens of in verband met het verrichten van arbeid, voor zover er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
 2. De opdrachtgever (inlener) vrijwaart ABGL en de ter beschikking gestelde werknemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover de schade een gevolg is van handelen of nalaten van de werknemer tijdens of in verband met het verrichte van arbeid in het kader van de overeenkomst en voor zover er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
 3. Opdrachtgever (inlener) vrijwaart ABGL tevens voor aanspraken van of namens de ter beschikking gestelde werknemer op grond van artikel 7:658 BW.
 4. Onder werknemer in dit artikel wordt ook verstaan een derde, niet werknemer, die door ABGL aan de opdrachtgever uitgeleend/doorgeleend wordt.